โปรแกรมและผลการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา

ประกอบด้วย 16 ชนิดกีฬาและ 1 การประกวด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31

16 ชนิดกีฬา

1 การประกวด

ข้อบังคับและระเบียบการแข่งขัน