รายชื่อผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์”

ลำดับรายนามผู้สนับสนุน (ทั้งหมด)
1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
9บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด
10บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
11บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
12บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
13บริษัท โอสถสภา จำกัด ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่ เอ็มสปอร์ต
14บริษัท สุมิตราทัวร์ แอนด์ ทรานเซอร์วิส จำกัด
15บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
16สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร
17ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
18บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด
19โครงการ The Preston Townhome
20บริษัท ริเวอร์โปร์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด
21บริษัท เน็ค สเต็ป โซลูชั่น จำกัด
22บริษัท เบญจะ ไอ.ที. จำกัด
23บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด
24บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด
25คุณอรุณวรรณ หาญเจริญศักดิ์
26คุณประเสริฐ กลิ่นชู บริษัท อี.เทค จำกัด
27บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำกัด
28สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช
29ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
30ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศร์
31บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จำกัด
32บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
33บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
34สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
35สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด
36ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาจักรพรรดิพงษ์
37ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาฟิวเจอร์มาร์ทพระราม 3
38ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 3
39บริษัท เซลโลกรีตไทย จำกัด
40บริษัท เค.พี.ที. กลอรี่ จำกัด
41คุณสุริยัน สุรกิจบวร ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างทองแท้
42คุณสุธาทิพย์ ฤดีสุนันท์
43คุณสมบุญ พัชรโสภาคย์
44คุณชิเกกิ คาโต้
45ร้านสหกรณ์วิทยาลัยพณิชยการพระนคร จำกัด
46บริษัท ข้าวตราฉัตร
47บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลาย จำกัด
48คุณวินิจ เลิศรัตนชัย
49ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอีเล็คโทรนิคส์
50ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
51ร้านครีเอทีฟ พริ้นติ้งแอนด์การ์ด
52คุณสุกัญชญา ตันสุหัช
53บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด
54นายวาที ดาราเรือง บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด
55บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
56นายสุเมธ เพ็ชรรัตนาภรณ์
57ธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศร์
58ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
59บริษัท พี อาร์ พี คอมพิวเตอร์ จำกัด
60บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
61บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
62บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
63บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) จำกัด
64ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีรัตนภัณฑ์
65บริษัท ไอยราบรรจุภัณฑ์ จำกัด
66บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
67บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด (รุ่งอรุณ)
68บริษัท โอเซียน คลีนนิ่งเซอร์วิส จำกัด
69ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น
70บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด
71บริษัท คร็อพซายน์ จำกัด
72ร้านชาญณรงค์การไฟฟ้า
73บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำกัด
74ธนาคารออมสิน สาขาเทเวศร์
75บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จำกัด
76ร้านธนทรัพย์
77ร้านกิจเจริญการค้า
78ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวิสุทธิกษัตริย์