บริการทั่วไป

การรักษาความปลอดภัย

  • จัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและการจราจร

 

Picture16                               Picture17

Picture18                     Picture19

Picture15

 

 

 

 

 

 

 

การแพทย์และพยาบาล

  • จัดหน่วยปฐมพยาบาลประจำสนามแข่งขัน
  •  สถานพยาบาล  ตลอด 24 ชั่วโมง
  •  กรณีฉุกเฉิน ดำเนินการส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

Picture20 Picture21

 

Picture22 Picture23

 

 

ศูนย์ประสานงาน ๙ มทร.

Picture24 Picture25