Blog Archives

งานเลี้ยงแสดงความยินดี ประกาศเกียรติคุณนักกีฬา ผู้ควบคุมทีมและผู้ที่เกี่ยวข้อง มทร.พระนคร

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    พระนคร เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดี  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา จัดงานประกาศเกียรติคุณ และงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้บริหารการกีฬา ผู้จัดการทีมกีฬา ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ “ มอดินแดงเกมส์ ” และกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๐ “ อีสานเกมส์ ” โดยมีพิธีมอบเสื้อสามารถ พร้อมเงินรางวัลสำหรับทัพนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม ของ มทร.พระนคร ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย์ ผู้ควบคุมวงดนตรี RMUTP

Posted in ข่าว

ภาพบรรยากาศ การแสดง ชื่อชุด “ยุคทองของแผ่นดิน ศรีศิลป์พระนคร”

เป็นการแสดงร่วมสมัยประกอบสื่อผสม เพื่อรับธงในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ในปี พ.ศ. 2558 ภายใต้ชื่อ “พระนครเกมส์” โดยการแสดงสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมความงดงามของบ้านเมือง ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหานครที่โดดเด่น สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ที่แสดงออกมาทางศิลปกรรม และประติมากรรมต่างๆ การแสดงชุดนี้ เป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศ ครั้ง 30 “อีสานเกมส์” ที่จบลงอย่างสมบูรณ์แบบ และยังเป็นการเชิญชวนให้ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาได้พบกับมิตรภาพ ที่ชาวพระนครยินดีต้อนรับทุกท่าน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” ในปีถัดไปอีกด้วย

Posted in ข่าว

การประชุม “การเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์”

ประชุม “การเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” วันศุกร์ที่ 22 ส.ค.57  เวลา 10.00 น. ณ ห้องรพีพัฒน์  ชั้น 3  สำนักงานอธิการบดี  โดยตัวแทนจากทีมงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง 9 มทร. เข้าร่วมรับฟังความคืบหน้าและเสนอแนะ  

Posted in ข่าว

การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา มทร. แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 พระนครเกมส์

การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา มทร. แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 พระนครเกมส์ ครั้งที่1/2557 21 สค.57 เวลา 13.30 ห้องรพีพัฒน์  

Posted in ข่าว

ภาพบรรยากาศ การแสดงพิธีรับธงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

การแสดงพิธีรับธงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Posted in ข่าว

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬา พระนครเกมส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย มุสิกทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ด้านกีฬา ด้านกิจกรรมนักศึกษา และด้านวิชาการ ทั้ง 9 คณะ ของ มทร.พระนคร ได้เข้าร่วมการอบรม “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านกีฬาเพื่อเตรียมรับงานการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พระนครเกมส์ ครั้งที่ 31

Posted in ข่าว
Page 13 of 13« First...910111213