กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬา พระนครเกมส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย มุสิกทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ด้านกีฬา ด้านกิจกรรมนักศึกษา และด้านวิชาการ ทั้ง 9 คณะ ของ มทร.พระนคร ได้เข้าร่วมการอบรม “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านกีฬาเพื่อเตรียมรับงานการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พระนครเกมส์ ครั้งที่ 31

Posted in ข่าว