มทร.พระนคร เตรียมงานมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึกอย่างสมเกียรติ ในพระนครเกมส์ ครั้งที่ ๓๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาพรรณ ยุเหล็ก ประธานคณะกรรมการฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก ผศ.วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ กรรมการและเลขานุการฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก นางสาวฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางสาวสิริพร พุ่มไสว ตัวแทนงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ นางสาวระพีพร ทองปน ตัวแทนงานกีฬา นางสาวมนสิการ ชัยวิบูลย์ผล ตัวแทนงานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก และคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ พระนครเกมส์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๒ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
อนึ่ง สำหรับพิธีมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึกใน “พระนครเกมส์” ครั้งนี้ มทร.พระนคร เน้นการให้เกียรติอย่างสมศักดิ์ศรีกับผู้ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขัน เชื่อว่าจะเป็นพิธีที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักกีฬาของทั้ง 9 มทร. อย่างแน่นอน
ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร

do an essay for me

Posted in ข่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*