มทร.พระนคร ประชุมเตรียมความพร้อม “คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และหารายได้” พระนครเกมส์ ครั้งที่ 31

 

16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และหารายได้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ประธานคณะกรรมการ ผศ.วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผอ.วันดี ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อำนวยการกองคลัง ผอ.รตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผอ.พรทิพย์ ไตรพิทยากุล ผู้อำนวยการกองกลาง ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และหารายได้ ร่วมประชุมและระดมความคิดในการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และหารายได้ กับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 31 เมื่อวันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

อนึ่ง สำหรับการจัดหารายได้ เพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาฯ “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 31 นี้ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ และหารายได้ ได้พิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์ กำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์และการหารายได้ โดยคำนึงถึงผู้สนับสนุนรายการ ทั้งใน มทร.พระนคร ผู้สนับสนุน จาก 8 มทร. รวมถึง ผู้สนับสนุนภายนอก ภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฯ ได้ให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้รับสิทธิอย่างเต็มที่

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร

Posted in ข่าว