Monthly Archives: November 2014

มทร.พระนคร ประชุมเตรียมความพร้อม “ คณะกรรมการฝ่ายศิลป์ ออกแบบ และตกแต่ง ” พระนครเกมส์ ครั้งที่ 31

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายศิลป์ ออกแบบ และตกแต่ง พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประธานคณะกรรมการฝ่ายศิลป์ ออกแบบ และตกแต่ง พร้อมทั้งคณะกรรมการฝ่ายฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” โดยมี ตัวแทนคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และตัวแทนคณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และหารายได้ เข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ระหว่างเวลา 09.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทเวศร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted in ข่าว

คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ฯ เข้าพบผู้บริหารแกรนด์สปอร์ต พร้อมขอรับการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์”

ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และประธานคณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และหารายได้ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ฯ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” เข้าพบผู้บริหารบริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด เพื่อหารือและขอรับการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์” โดยมีคุณพจน์ วงศ์พัฒนาสิน รองกรรมการผู้จัดการ และคุณนภาพร ชิ้นอ่อน หัวหน้างานโครงการสนับสนุนกิจกรรม แผนกส่งเสริมการขาย ให้การต้อนรับและรับเป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์” โดยสนับสนุนชุดสำหรับคณะทำงานและอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.30 น – 12.00 น. ณ บริษัทแกรนด์สปอร์ต จำกัด   ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และหารายได้

Posted in ข่าว

สรุปผลการแข่งขัน!! RMUTP เกมส์ ครั้งที่ 9

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP เกมส์ ครั้งที่ 9 จัดแข่งขันกีฬาตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามกีฬาภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ได้แก่ สนามกีฬามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ สังกัดกรุงเทพมหานคร และสนามกีฬา ศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งมีจัดการแข่งขัน ทั้งสิ้น 14 ชนิดกีฬา และ 2 ประเภทการประกวด ปีนี้ คณะบริหารธุรกิจ ได้ถ้วยรางวัลคะแนนถ้วยกีฬารวมไปครอง โดยสรุปเหรียญการแข่งขัน 9 คณะ ตามลำดับ ดังนี้ ที่มา  :   งานกีฬา

Posted in ข่าว

26 ฝ่าย!! คณะกรรมการกีฬา ร่วมจัดสรรงบประมาณ “ พระนครเกมส์ ” ครั้งที่ 31

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานในที่ประชุม “การจัดสรรงบประมาณโครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการและตัวแทนคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทั้ง 26 ฝ่าย ได้นำงบประมาณของแต่ละฝ่ายร่วมกันพิจารณาและจัดสรรถึงความต้องการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิสูงสุด เพื่อนำไปใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 31 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อนึ่ง รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร ได้ฝากคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนชมคอนเสิร์ต สมาคมศิษย์เก่พณิชยการพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted in ข่าว

มทร.พระนคร จัดประชุมเตรียมความพร้อม ” คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา ” พระนครเกมส์ ครั้งที่ ๓๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา และคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาทุกคน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานของฝ่ายจัดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา สรุปการส่งแจ้งความจำนงชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และจำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้ง ๘ มทร. ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ “พระนครเกมส์” ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๒ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ที่มา

Posted in ข่าว

สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนครร่วมกับ มทร.พระนคร เชิญชมคอนเสิร์ต “ความทรงจำจะกลับมา”

สมาคมศิษย์เก่พณิชยการพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชมคอนเสิร์ต  “ความทรงจำจะกลับมา” (Memorizing Sweet Memories)  รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว 70% มอบให้สมาคมศิษย์เก่า พ.พ.เพื่อก่อตั้งกองทุนสร้าง ปวช. พพ. และ 30% สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพ “พระนครเกมส์” ของ มทร.พระนคร กำหนดจัด 2 รอบ ในวันที่ 19 และ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลพระนคร  ศิลปิน อาทิ

Posted in ข่าว

พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “RMUTP  เกมส์” ครั้งที่ 9

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิกาบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร“RMUTP เกมส์” ครั้งที่ 9 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมอย่างคึกคักสำหรับไฮไลน์ของพิธีปิดกีฬาครั้งนี้คือ การประกวดทีมกองเชียร์และผู้นำเชียร์ ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศการประกวดทีมกองเชียร์ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์   ส่วนรางวัลชนะเลิศการประกวดผู้นำเชียร์ ได้แก่

Posted in ข่าว

ปลื้ม!! กองเชียร์และทีม Staff กว่า 1,000 คน ได้รับกำลังใจจากทีมผู้บริหาร มทร.พระนคร

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการ มทร.พระนคร กล่าวขอบคุณ แสดงความชื่นชม ให้กำลังใจ และร่วมถ่ายภาพ กับกองเชียร์และทีม Staff คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งจัดทัพกองเชียร์ กว่า 1,000 คน ขึ้นแสตนเชียร์ สนามกีฬา “THAMMASAT STADIUM” เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 โดยทดสอบความพร้อมในพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “RMUTP GAMEs” ครั้งที่ 9 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน

Posted in ข่าว