26 ฝ่ายของคณะกรรมการกีฬา “รายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงานฯ” พระนครเกมส์ ครั้งที่ 31

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการฝ่าย ตัวแทนคณะกรรมการ ทั้ง 26 ฝ่าย และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาพระนครเกมส์ เรื่อง “ รายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงานโครงการกีฬาพระนครเกมส์ ทั้ง 26 ฝ่าย ” เพื่อจัดเตรียมเอกสารสรุปความก้าวหน้ารายงานในวาระการประชุมของคณะกรรมการ 26 ฝ่าย สำหรับร่วมประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ.2558 กับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ พระนครเกมส์

Posted in ข่าว