มทร.พระนคร ประชุมรายงานความก้าวหน้า “คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ” พระนครเกมส์ ครั้งที่ 31

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ พร้อมด้วย คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาพระนครเกมส์ เรื่อง “การประสานงานและติดตามความก้าวหน้าคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทั้ง 26 ฝ่าย ” เพื่อวางแนวทางการรายงานความก้าวหน้าและพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของฝ่ายประสานงานและเลขานุการ กับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2557 ระหว่างเวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ พระนครเกมส์

 

Posted in ข่าว