กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ครั้งที่ ๓๑ “พระนครเกมส์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย มุสิกทอง ผู้ช่วยอธิการบดีดูแลงานกีฬา ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ในส่วนงานต่าง ๆ ได้แก่ งานกีฬา, งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา, งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา, งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ, งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา และงานบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ “พระนครเกมส์” โดยกองพัฒนานักศึกษารับผิดชอบในส่วนของการเตรียมการดำเนินงานของคณะกรรมการกีฬา ๔ ฝ่าย ดังนี้ ๑. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน และเลขานุการ ๒. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-พิธีปิด การแข่งขัน ๓. คณะกรรมการฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมกีฬา ๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ทั้งนี้ ในการประชุม ประธานฯ ยังได้เพิ่มเติมและติดตามงานในส่วน ของ Transcript กิจกรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่กองพัฒนานักศึกษาได้พัฒนาและเริ่มใช้ในปีการศึกษานี้ ประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ที่มา : นายนเรศ ภูคะฮาต ภาพข่าว
ทีมข่าวกองพัฒนานักศึกษา

Posted in ข่าว