คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา ร่วมรับฟัง “การแนะนำการบันทึกข้อมูลนักกีฬาลงบนเว็บไซต์”

อาจารย์ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา พร้อมทั้ง คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา และบุคลากรงานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา รับฟังการรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเว็บไซต์พระนครเกมส์ โดย นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ สถิติ และประมวลผล เป็นวิทยากรบรรยายวิธีการปฏิบัติแต่ละขั้นตอน เรื่อง “การแนะนำการบันทึกข้อมูลนักกีฬาลงบนเว็บไซต์” เพื่อให้บุคลากรงานกีฬา และในส่วนของผู้ควบคุมทีม ได้เข้าใจและปฏิบัติการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลเว็บไซต์พระนครเกมส์อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ (Self Access Learning Center) ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทเวศร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

Posted in ข่าว Tagged with: