มทร.พระนคร! จัดประชุมเตรียมความพร้อม “คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ บัญชี และพัสดุ”พระนครเกมส์ ครั้งที่ 31

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุม เรื่อง “การชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณ” พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ประธานกรรมการและผู้ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้ง 26 ฝ่าย โดยมี ผู้อำนวยการกองคลัง และคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ บัญชี และพัสดุ เป็นผู้ชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจการเบิกจ่ายงบประมาณที่จะใช้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ที่มา : งานกีฬา และทีมข่าวกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

Posted in ข่าว